دبستان هراتی 2
کس چو علی این در حکمت نسفت آنچه علی در حق استاد گفت بنده خود ساخت مرا اوستاد زانکه یکی حرف مرا یاد دادروز معلم بر تمامی جهاد گران عرصه تعلیم وتربیت گرامی بادکس چو علی این در حکمت نسفت آنچه علی در حق استاد گفت بنده خود ساخت مرا اوستاد زانکه یکی حرف مرا یاد دادروز معلم بر تمامی جهاد گران عرصه تعلیم وتربیت گرامی باد
سامانه دانش آموزی
»سامانه ها   »سامانه دانش آموزی   
سامانه دانش آموزی